nr. 68 din 13.05.20222022 privind încheierea unui acord de parteneriat intre municipiul Târnăveni și comunele Adămuș și Gănești în scopul achiziționării mijloacelor de transport public – autobuze electrice conform Planului National de Redresare și Reziliență

ROMÂNIA
J
UDEȚUL MUREȘ  
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                                       
CONSILIUL LOCAL                                                                                                          

 

HOTĂRÂREA nr. 68/13.05.2022
privind încheierea unui acord de parteneriat intre municipiul Târnăveni și comunele Adămuș și Gănești în scopul achiziționării mijloacelor de transport public – autobuze electrice conform Planului National de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul Local I.1 Mobilitate urbană durabilă I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public(achiziția de mijloace de transport public nepoluante).

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, județul Mureș, întrunit în ședințăextraordinară din data de 13.05.2022,

             Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9898 din 12.05.2022 şi Raportul de specialitate   nr. 9899 din 12.05.2022;

Luând în considerare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

Văzând Hotărârea Guvernului nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituționalşi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare  şireziliență, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şirezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile  în cadrul Mecanismului de redresare şireziliență;

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile  Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local;

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;

Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

Ţinând cont şi de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

In baza art.7 al.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (3), lit. a) şi lit. e), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin. (1), alin. (2), art. 199, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. – Se aprobă participarea Municipiului Târnăveni în cadrul proiectului „Achiziție autobuze electrice pentru operare sistem de transport public în Municipiul Târnăveni și Zona Urbană Funcțională”;

Art. 2. – Se aprobă depunerea proiectului „Achiziție autobuze electrice pentru operare sistem de transport public în Municipiul Târnăveni și Zona Urbană Funcțională” în cadrulPlanului național de redresare și reziliență, Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL — I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în parteneriat cu Comunele Adămuș și Gănești;

Art. 3. – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului în sumă de 20.463.663,90 lei la care se adaugă TVA, respectiv 4.157.000 Euro la care se adaugă TVA (cursul valutar utilizat este cursul Infoeuro aferent lunii mai 2022, 1euro=4,9227 lei), adică 24.351.760,04 lei cu TVA, respectiv 4.946.830 Euro cu TVA;

               Art. 4. – Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta în etapa de implementare a proiectului „Achiziție autobuze electrice pentru operare sistem de transport public în Municipiul Târnăveni și Zona Urbană Funcțională”;

Art. 5. – Se aprobă nota de fundamentare și descrierea sumară a investiției a proiectului „Achiziție autobuze electrice pentru operare sistem de transport public în Municipiul Târnăveni și Zona Urbană Funcțională”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.6. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Târnăveni și ComuneleAdămuș și Gănești, în scopul depunerii și implementării proiectului „Achiziție autobuze electrice pentru operare sistem de transport public în Municipiul Târnăveni și Zona Urbană Funcțională”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

               Art. 7. – Se aprobă descrierea sumară a investiției privind proiectul „Achiziție autobuze electrice pentru operare sistem de transport public în Municipiul Târnăveni și Zona Urbană Funcțională”, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.8. Se mandatează primarul Municipiului Târnăveni pentru semnarea, în numele și pentru Municipiul Târnăveni, a acordului de parteneriat, a tuturor actelor necesare depunerii, precontractării și contractării proiectului ce țin de partener Municipiul Târnăveni;

Art. 9. Se împuternicește  domnul Nicolae Sorin Megheșan, Primarul Municipiului Târnăveni, pentru   îndeplinirea tuturor demersurilor legale în numele parteneriatului Municipiul Târnăveni – ComuneleAdămuș și Gănești pentru depunerea şi implementarea proiectului, inclusiv semnarea contractului de finanțare aferent acestuia;

               Art. 10. – Hotărârea intră în vigoare la data comunicării.

               Art. 11. – Prezenta hotărâre se comunică:

  • Primarului Municipiului Târnăveni;
  • Primarului Comunei Adămuș;
  • Primarului Comunei Gănești;

 

              

Presedinte de sedintă                                                                      Contrasemneaza

                Tutecean Dan Cristian                                                                               Secretar general

                                                                                                                                                        Blanaru Stefan