nr. 115 din 29.09.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni in Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Tarnaveni.

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                         
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 115 din 29.09.2022
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni in Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Tarnaveni.

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 29.09.2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17959/26.09.2022, al Primarului Mun. Târnăveni;

Văzând Raportul inregistrat sub nr. 17960/26.09.2022;

In baza art11 din Ordonanta de Urgenta nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

În temeiul art.129 alin (7), lit. a) și  art.196 lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  Se desemnează dl. Antonya Mihail sa indeplinească functia de reprezentant al consiliului local al municipiului Tarnaveni in Comisiile de evaluare si asigurare a calitatii din toate unitatile de invatamant din municipiul Tarnaveni, cu exceptia Scolii gimnaziale Traian .

Art. 2.  Se desemnează dl. Ciulea Pavel să indeplinească , functia de reprezentant al consiliului local al municipiului Tarnaveni in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii de la Scoala gimnazială Traian

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc persoanele nominalizate la art.1 si art.2.

 

 

Preşedinte de şedinţă,      
Cimpoca Alin Claudiu

      

                                                                                          Contrasemenează,
                                                                                                Secretar general
                                                                                    
            Blănaru Ștefan