nr. 118 din 07.10 2022 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 H O T Ă R Â R E A nr. 118 din 07.10 2022
privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa de indata din data de 07.10.2022;

Văzând Referatul de aprobare al Primarului nr. 18362/03.10.2022 si Raportul de specialitate cu nr. 18363/03.10.2022 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

In baza art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

În baza prevederilor art. 129, alin. (4), litera a) din Ordonanta  Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrări, servicii şi produse pe anul 2022:

  • Inlocuirea conductei de gaz metan la Liceul Teoretic „Andrei Barseanu”, Tarnaveni
  • Servicii de consultanta privind elaborarea si depunerea cererii de finantare „Reabilitarea cladirii Primariei Municipiului Tarnaveni in scopul cresterii eficientei energetice, p-ta Primariei, nr. 7, Tarnaveni, jud. Mures”
  • Servicii de consultanta privind elaborarea si depunerea cererii de finantare „Reabilitarea si eficientizarea energetica a Liceului Tehnologic Constantin Brancusi”

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

    Președinte de ședință                                                   Contrasemnează,  
        Cirlea Emanoil                                                            Secretar general

                                                                                             Ștefan Blănaru