nr. 123  din 27 octombrie 2022 privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție ” Rețea de apă str. După Deal”

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 123  din 27 octombrie 2022
privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție ” Rețea de apă str. După Deal”

 

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2022 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.16034/31.08.2022 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție ” Rețea de apă str. După Deal”, întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.16038/31.08.2022,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a),  din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de prevederile art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1.    Se aprobă cuprinderea în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție ” Rețea de apă str. După Deal”, conform Anexei la prezenta.

Art.2.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

  

  Președinte de ședință                                                         Contrasemnează,    
    Cirlea Emanoil                                                                  Secretar general

                                                                                              Ștefan Blănaru