nr. 129  din 24 noiembrie 2022 privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.09.2022

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 129  din 24 noiembrie 2022
privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.09.2022

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 24 noiembrie 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 20.421/04.11.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.09.2022, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr.20.424/04.11.2022;

Înbaza art. 49 alin (12) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare și al art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a)și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1.Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2022, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2022, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2022, conform anexei nr. 7 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

                                                                                         

Preşedinte de şedinţă,      
C
iulea Porime Pavel

                                                  Contrasemneaza,
                                                Secretar general, 
                                                
     Blănaru Ștefan