nr. 152 din 22 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 152  din 22 decembrie 2022     
privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară de îndată  din data de 22.12. 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 23.609/21.12.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2022, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 23.610/21.12.2022;

În baza prevederilor:

–   Legea   nr. 317/2021  privind bugetul de stat pe anul 2022;

–   O.U.G. nr.160/2022  privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;

– Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, (art.7, alin.(13);

Ținând cont de prevederile H.G. nr.1.508 și 1510/19.12.2022  privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrative-teritoriale;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022 conform Anexei nr.1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 cu finanțare integrală de la bugetul local al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.20 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.            

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  

         Grec Lucretia                                                            SECRETAR  GENERAL
                                                                                         Blanaru Stefan