nr. 154 din 29 decembrie 2022 pentru  aprobarea  nivelului taxei speciale de salubrizare pentru  anul 2023

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 154 din 29 decembrie 2022
pentru  aprobarea  nivelului taxei speciale de salubrizare pentru  anul 2023

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa extraordinarădin data de 29.12.2022;

Văzând Referatul de aprobare nr. 23923/27.12.2022 al Primarului Municipiului Tarnaveni, adresa nr. 4669/23.12.2022(nr. 23830/23.12.2022), precum și Raportul de specialitate nr.23.924/27.12.2022al Serviciului Impozite și Taxe Locale și ;

Ţinând cont de prevederile:

– H.C.L. 153 / 29.12.2022 privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș, cu aplicabilitate din data de 01.01.2023în municipiul Târnăveni;

– art. 30 din Lege nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 6, alin. 1, lit. „k”, art. 26 alin (1) şi (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

– art.17 alin 5 lit.”j” din Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor,

– art. 454 lit.”g” și 484 alin (1)-(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 8, alin.(3), lit. „j” și “k”  din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 9 alin. (1) lit „c” din OUG nr. 196/2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările și actualizările ulterioare;

– art. 18 și art. 21 din Ordinul nr. 640 al Președintelui ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;

Având în vedere HCL nr. 64/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrarea a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș,

Ţinând cont de prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În considerarea prevederilor art.17 din contractul de asociere încheiat la data de 02.11.2009 de către toate UAT din județ,

În temeiul  prevederilor art.129 alin.(2) lit.”b” și „d” coroborat cu cele ale alin.(4), lit.”c” şi alin.( 7) lit. „n”  precum şi  ale art.139  alin. (1),  coroborat cu alin.(3) lit „c” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,  privind Codul  administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2023, pentru fiecare categorie distinctă de utilizatori, incluzând cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul de Mediu, după cum urmează:

  • Taxă utilizatori casnici din mediul urban: 17,28 lei/persoană/lună inclusiv TVA (din care componenta județeană 7,60 lei inclusiv TVA iar componenta locală 9,68 lei inclusiv TVA);
  • Taxă utilizatori casnici din mediul rural: 7,40 lei/persoană/lună inclusiv TVA (din care componenta județeană 3,26 lei inclusiv TVA, componenta locală 4,14 lei inclusiv TVA);
  • Taxă utilizatori non-casnici pentru gestionarea deșeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere și al altor deșeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă: 416,15 lei/mc exclusiv TVA, la care se va adăuga TVA-ul conform legislației în vigoare (din care componenta județeană 183,11 lei/mc exclusiv TVA, la care se va adăuga TVA-ul conform legislației în vigoare, componenta locală 233,04 lei/mc exclusiv TVA, la care se va adăuga TVA-ul conform legislației în vigoare);
  • Taxă utilizatori non-casnici pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal plastic și sticlă colectate separat: 570,22 lei/mc exclusiv TVA, la care se va adăuga TVA-ul conform legislației în vigoare (din care componenta județeană 250,90 lei/mc exclusiv TVA, la care se va adăuga TVA-ul conform legislației în vigoare, componenta locală 391,32 lei/mc exclusiv TVA, la care se va adăuga TVA-ul conform legislației în vigoare).

Art. 2. Taxa stabilită  la art. 1 va fi aplicată începând cu data 1 ianuarie 2023.

Art. 3. Se mandatează Primarul Unităţii Administrativ Teritoriale Târnăveni să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2022 aprobat conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul Municipiului Târnăveni, se comunicăADI Ecolect Mureş, Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş şi Serviciului Impozite şi Taxe locale, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,                 

             Grec Lucretia                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                Blanaru Stefan