nr. 24 din 27.03.2023 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR PENTRU MUNICIPIUL TÂRNĂVENI”

ROMANIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

      

HOTĂRÂREA nr. 24/27.03.2023
cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR PENTRU MUNICIPIUL TÂRNĂVENI”

Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 27.03.2023

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 5087/06.03.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni;
  • Raportul de specialitate nr.5088/06.03.2023 al Compartimentului Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni;
  • Luând in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
  • În temeiul art. art. 196, alin.(1), lit. a si ale art.129 alin. (4) lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
  • Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                       HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul ” ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR PENTRU MUNICIPIUL TÂRNĂVENI “, conform Anexei  nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, astfel:

Principalii indicatori tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii:

  1. a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, din care construcții – montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA: 4.556.373,52 lei, din care:

Valoare lucrari de constructii-montaj (C+M) : 2.228.623,73 lei;

Valoare totala eligibila, inclusiv TVA: 4.554.873,52 lei, din care:

Valoare lucrari de constructii-montaj (C+M) : 2.228.623,73 lei;

Valoare totala neeligibila, inclusiv TVA: 1.500,00 lei, din care:

Valoare lucrari de constructii-montaj (C+M) : 0 lei;

 

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

– anul I 500.000,00 ( Val totală)  lei, cu TVA / 0,00 lei, cu TVA (Val. constr. Montaj)

– anul II 4.056.373,52 ( Val totală)  lei, cu TVA / 2.228.623,73 lei cu TVA (Val. constr. Montaj)

Durata de implementare: 21 luni.

  1. b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

Steren                                                                                                          14.112 mp

Teren aferent amenajare CAV                                                                         2.497 mp

Dimensiunile generale în plan ale amenajării                                          54,00 x 44,80 m

Înălțimea la jgheab/coamă copertină                                                   5,50 m / 6,65 m

Arie construită copertină                                                                              373,50 mp

Arie construită baraci                                                                                   26,50 mp

Total arie construită propusă                                                                       400,00 mp

Total arie desfășurată propusă                                                                     400,00 mp

Niveluri                                                                                                                                            1

P.O.T. propus                                                                                                                            16,6%

C.U.T. propus                                                                                                                             0,16

  1. c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Indicatori Valori fara TVA
Suprafața totală desfășurată 400,00 mp
Construcții și instalații 1.753.671,39 lei
Cost investitie C+M 1.872.793,05 lei
Valoarea lucrărilor de bază 3.451.938,27 lei
Alte costuri 380.475,73 lei
Valoarea totală a investiției 3.832.414,00 lei
Numărul de locuitori 22.075 pers.
Cost investiție de bază/mp 8.629,85 lei/mp
Construcții și instalații/mp 4.384,18 lei/mp
Raport investiție de bază/alte costuri 9,07  –
Investiție totală/locuitori 173,61 lei/pers.

 

Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului, conform Devizului General al Investiției, Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art.4  De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul Municipiului Tarnaveni.

Art.5 Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității.

 

 

        Presedinte de sedinta         

        Heghes Octavian Radu                                                      Contrasemneaza                 

                                                                                                   Secretar general

                                                                                         Blanaru Stefan