nr.12/09.02.2024 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2024

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.12/09.02.2024
privind aprobarea  principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2024

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din 09.02.2024;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.555/26.01.2024 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2024, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 2.556/26.01.2024;

În baza art.5, alin.(3)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. art.129, alin.(2), lit.d)   coroborate cu alin.7. lit. d, e, f şi respectiv, art.196, lit. a) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

 Art.  1. Se  aprobă  Lista principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Municipiul Târnăveni  în anul 2024, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea din Bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2024  a sumei de 400.000 lei pentru organizarea manifestărilor  prevăzute la art.1, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Suma de 400.000 lei va fi asigurată din creditele bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2024,  la cap./subcap. 67.02.50 – ,,Cultură, recreere, religie” – “Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, titlul – Bunuri şi servicii.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

         Preşedinte de şedinţă
        Cimpoca Alin Claudiu                                            Contrasemneaza                                                                                    Secretar general,
                                                                                       Blănaru Ștefan