Proiecte HCL – sedinţă ordinară, în data de 18 iulie 2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR                                                                                   

 

    

 C O N V O C A T O R

            

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.761 din  10.07.2024  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 18.07.2024, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune servicii nr. 25/11.07.2019 pentru activitățile de măturare, spălare, stropire și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor de animale, curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, încheiat cu SCHUSTER ECOSAL S.R.L. în regim de urgență pe o perioadă de 90 zile 
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, însușirea propunerii de concesionare, aprobarea necesității și oportunității elaborării unui studiu de oportunitate și stabilirea redevenței pentru concesionarea unei suprafețe de 1292 mp teren intravilan situat în Bobohalma nr.242/A, aparținând domeniului public al Municipiului Târnăveni .

 

 

 

                          PRIMAR,                                                    Secretar general ,  

            Megheșan Nicolae Sorin                                           Blănaru Ștefan

 

Completare ordine de zi

Proiect de hotărâre privind validarea modificarilor efectuate prin dispozitia Primarului nr. 68826.06.2024

 

Spre aprobare

Proces verbal al sedintei ordinare din 23.05.2024

 

Târnăveni,

10.07.2024