nr. 44 din data 26.03.2015 Privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistenta Social Tarnaveni pentru perioada 2015-2020

ROMÂNIA                                                                            

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 44/26.03.2015

Privind aprobarea Planului strategic
de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistență
Socială Târnăveni pentru perioada 2015-2020

 

       

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26 martie 2015;

            Văzând Referatul de specialitate privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistență Socială Târnăveni pentru
perioada 2015-20120
, întocmit de Directorul Executiv al  Serviciului Public de Asistență
Socială, înregistrat sub nr.6698/18.03.2015;

            În temeiul art.36 alin.(1) și alin.(6) lit. a) și al art.45 alin.(1) din Legea nr.215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1. Se aprobă Planul strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistență Socială Târnăveni pentru perioada 2015-2020.

            Art.2. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

            Președinte de ședință,

                     Torok Cristina                                        Avizează pentru legalitate

                                                                                                      Secretar,
                                                                                            Groza Viorel Răzvan