nr. 7 din data 28.01.2016 privind modificarea pct. 14 i pct. 31 din Capitolul VIII al Anexei nr. 1 la HCL nr. 127/2015 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL  LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 7/28.01.2016


Privind modificarea pct. 14 și pct. 31 din Capitolul VIII al Anexei nr. 1 la HCL nr. 127/2015 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28  ianuarie 2016;


Având în vedere Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 1483/20.01.2016, întocmit de șef Serviciu impozite și taxe, prin care se propune privind modificarea  pct. 14 și pct. 31 din Capitolul VII al Anexei nr. 1 la HCL nr. 127/2015 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;


            În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(4), lit.c) și al art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.  Se aprobă modificarea pct. 14 și pct. 31 din Capitolul VIII al Anexei nr. 1 la HCL nr. 127/2015 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, care vor avea următorul conținut:    • Pct. 14. Taxa de salubritate pentru persoane fizice: 20 lei/persoană/an      


  • Pct. 31. Taxa de depozitare deșeuri menajere pentru persoane juridice: 27 lei/mc


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate.


 


Președinte de ședință,


                 Ciulea Pavel


              


 


   Avizează pentru legalitate,


        Secretar,


                  Groza Viorel Răzvan