nr. 10 din data 28.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a teraselor sezoniere pe domeniul public si privat al Municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDETUL  MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA 

 

HOTĂRÂREA NR. 10/28.01.2016

 

Privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a teraselor sezoniere pe domeniul
public și privat al Municipiului Târnăveni

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședinta ordinară din data de 28 ianuarie 2016;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate al Directiei T.U.A.T. Dezvoltare Urbană:

          
Ținand cont de prevederile Legii nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobatș și modificată prin Legea nr. 515/2002 ale Ordonanței  de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
265/2006 ale Ordinului Ministrului Sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor  de igiena și a
recomandărilor, privind mediul de viată al populatiei, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea  executarii
constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuințelor , republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare ale Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.  79/2012, privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului Târnăveni, ale Hotărârii de Guvern nr. 1.39/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.

         
În baza prevederilor art. 2 alin.(2), ale art 4 si ale art. 8 alin (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

         
În temeiul art. 36 alin (2) lit c) și al art. 45 alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind  administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE:

 

Art. 1. Se aprobă  Regulamentul  privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere în municipiul
Târnăveni,pe domeniul public și privat al municipiului, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

         
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni .

 

 

Președinte de ședință,

                Ciulea Pavel

 Avizează pentru legalitate
                            S
ecretar,
                  Groza Viorel Răzvan

 

 

  Anexa – Regulament privind organizarea si functionarea teraselor sezoniere