nr. 12 din data 28.01.2016 privind mandatul acordat reprezentantului municipiului Tarnaveni de a vota in Adunarea Generala a A.D.I AQUA INVEST MURES modificarea preturilor si tarifelor aferente Serviciului de apa si de canalizare

ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 12/28.01.2016


Privind mandatul acordat reprezentantului municipiului Târnăveni


de a vota în Adunarea Generală a A.D.I žAQUA INVEST MUREȘ 


modificarea prețurilor și tarifelor aferente Serviciului de apă și de canalizare


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2016;


            Văzând referatul nr. 1568/ 21.01.2016 al Directiei Tehnice, privind aprobarea modificarii prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de S.C. žCOMPANIA AQUASERV S.A. , precum și avizele comisiilor de specialitate;


          Având  în vedere prevederile art.5, alin.(1), lit. žg , pct.1) si alin.(2), lit. ži  și  žj ,  art.16, alin.(3), lit. žc  și žd , art.17, alin.(1), lit. žc  si žd  și art.21, alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝 AQUA INVEST  MUREȘ ;


          În conformitate cu prevederile art.17, pct.2) si ale art.36 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare,


          În baza art.12, alin.(1), lit. ži  si art.35, alin.(8) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă si de canalizare,


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


    


HOTĂRĂȘTE


 


Art.1. Se mandatează domnul primar – Megheșan Nicolae Sorin, reprezentant al municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ , să voteze modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului de apă și de canalizare, în conformitate cu avizul emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 332036 din 29.12.2015.


Art.2 Se mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ  dl. Ciprian Dobre, să semneze hotărârea Adunării Generale, în numele și pe seama membrilor săi.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ  și Primarului Municipiului Târnăveni, domnului Megheșan Nicolae Sorin, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.   


 


Președinte de ședință,


                 Ciulea Pavel


                                                                                             Avizează pentru legalitate,


                                                                                                        Secretar,


           Groza Viorel Răzvan