nr. 14 din data 28.01.2016 privind aprobarea Planului de actiuni privind lucrarile de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2016

ROMÂNIA                                                                            

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                     
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR.
14/28.01.2016

Privind aprobarea
Planului de actiuni privind lucrarile de interes local pentru persoanele
beneficiare de ajutor social care vor presta activitati in folosul comunitatii
in anul 2016

 

 

           
Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din data de 28  ianuarie
2016;

           
Văzând Referatul de specialitate privind
aprobarea Planului de acțiuni a lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor
social care vor presta activități în folosul comunității în anul 2015, întocmit
de Directorul Executiv al 
Serviciului Public de Asistență Socială, înregistrat sub
nr.1074/15.01.2016;

           
În temeiul art.36 alin.(1) și alin.(6) lit. a) și al art.45 alin.(1) din
Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul de acțiuni
privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor
social care vor presta activități în folosul comunității în anul 2016,
conform  Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește

Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

           
Președinte de
ședință,

           
   
  
Ciulea
Pavel
       
             
                 

 

                       
                                                         

 

                                                                                  
Avizează pentru legalitate

                                                                                             
        Secretar,

                                                                                 
      
Groza Viorel Răzvan

  Anexa 
1