nr. 20 din data 25.02.2016 privind aprobarea inventarierii patrimoniului public si privat al municipiului Tarnaveni pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ       

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                                        

HOTĂRÂREA
NR.20/25.02.2016

Privind
aprobarea inventarierii 
patrimoniului public și privat al municipiului Târnăveni pe anul
2015

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
sedința ordinară din data de 25 februarie
2016;

           
Văzând
Referatul de specialitate  
privind
inventarierea patrimoniului
public
și privat al
 municipiului Târnăveni la data de 31
decembrie 2015
întocmit
in cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 3.758
/16.02.2016;

           
În baza prevederilor  art.7
din Legea contabilității nr.82/1991, republicată

și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de
natura  activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii
;

În temeiul
art. 36 alin. (1)
și art. 45 alin.(3) ,
din
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se aprobă
inventarierea patrimoniului public și privat al municipiului Târnăveni pe anul
2015.

Art.2.
Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
municipiului Târnăveni aparatul de specialitate al
acestuia.

 

 

 Președinte de
ședință,

 Cimpoca
Alin Claudiu

                                                                                           Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                           Secretar,

                                                                                                  Groza
Viorel Răzvan