nr. 25 din data 25.02.2016 privind aprobarea preluarii bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate privata al Municipiului Tarnaveni si care constituie fondul locativ al municipiului, din administrarea SC Comunale SA Tarnaveni, in domeniul privat al municipiului Tarnaveni, precum si radierea dreptului de administrare operativa inscris in favoarea SC Comunale SA Tarnaveni

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 25/25.02.2016

 

 

Privind aprobarea preluării bunurilor care fac obiectul dreptului de
proprietate privată al Municipiului Târnăveni și care constituie fondul locativ
al municipiului, din administrarea SC Comunale SA Târnăveni, în domeniul privat
al municipiului Târnăveni, precum și radierea dreptului de administrare
operativă înscris în favoarea SC Comunale SA Târnăveni

 

 

 

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni întrunit, întrunit  în ședință ordinară din data de  25 februarie 2016;

 

 

Având în vedere Referatul de
specialitate  privind aprobarea preluării
bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate privată al Municipiului
Târnăveni și care constituie fondul locativ al municipiului, din administrarea
SC Comunale SA Târnăveni,în domeniul privat al municipiului Târnăveni, precum
și radierea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea SC Comunale
SA Târnăveni,

 

 

întocmit în cadrul Direcției
economice și înregistrat cu nr.3756/16.02.2016;

 

 

În temeiul art.
36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(3) din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Se aprobă preluarea bunurilor
care fac obiectul dreptului de proprietate privată al Municipiului Târnăveni și
care constituie fondul locativ al municipiului, din administrarea SC Comunale
SA Târnăveni, în domeniul privat al municipiului Târnăveni, conform Anexei.

 

 

Art.2. Se aprobă radierea dreptului de
administrare operativă înscris în favoarea SC Comunale SA Târnăveni.

 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se
împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

  Președinte de ședință,

 

 

  Cimpoca Alin Claudiu

 

 

                   

 

 

 

 

 

Avizează pentru legalitate,

 

 

                      Secretar,

 

 

                  Groza Viorel Răzvan