nr. 31 din data 25.02.2016 privind aprobarea diminuarii suprafetei terenului inscris in CF nr.54566- Tarnaveni, nr. top 2000/53 2000/62/20, situat in municipiul Tarnaveni, str. Teilor, nr.11

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 31/25.02.2016

 

 

Privind aprobarea diminuării
suprafeței terenului înscris în CF nr.54566- Târnăveni, nr. top 2000/53 “
2000/62/20,
situat în municipiul
Târnăveni, str. Teilor, nr.11

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 25
februarie 2016;

 

 

            Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 1744/21.01.2016,
întocmit de domnul  Petru Ovidiu din
cadrul Compartimentului Cadastru.

 

 

            În temeiul
art. 36 alin.(2) lit. c) și al art.45 alin.(3) din
Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările
ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

            Art.1. Se aprobă diminuarea 
suprafeței terenului înscris în CF nr.54566- Târnăveni, nr. top 2000/53
“ 2000/62/20, situat în municipiul Târnăveni, str. Teilor, nr.11,de la
suprafața de 414 mp înscrisă în cartea funciară, la suprafața de 395 mp,
suprafață reală.

 

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 Președinte de ședință,

 

 

Cimpoca Alin Claudiu                                                       

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

    Avizează
pentru legalitate,

 

 

        Secretar,

 

 

      Groza Viorel Răzvan