nr. 32 din data 25.02.2016 privind transformarea postului de informatician gradul III din statul de functii al Scolii Gimnaziale Avram Iancu Trnveni, intr-un grad de nivel imediat superior

 

 

ROMÂNIA                                                                                           

 JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL      

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA
NR.32/25.02.2016

 

 

Privind
transformarea postului de informatician gradul III  din statul de funcții al Școlii Gimnaziale
žAvram Iancu  Târnăveni, într-un grad de nivel imediat superior

 

 

 

 

 

            Consiliul local al
Municipiul Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 25 februarie 2016;

 

 

            Văzând referatul de
specialitate nr. 3912/17.02.2016 a Serviciului O.S.R.U. ;  

 

 

În baza avizului  nr. 11620/28.12.2015 a Inspectoratului Școlar
Județean MUREȘ ;

 

 

În conformitate cu  prevederile HGR nr. 286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
și a  Ordinului
nr. 5138/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a
examenului de promovare a personalului contractual;

 

 

            În temeiul art. 36
alin.
(3)
lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicat
ă, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă transformarea postului ocupat de informatician grad III (S) din statul
de funcții al Școlii Gimnaziale œAvram Iancu  Târnăveni, în informatician grad II (S), în vederea
promovării.

 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni
.

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,

 

 

          Cimpoca Alin Claudiu

 

 

                                                                                     

 

 

             
Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                                                 Secretar,

 

 

                                                                                                    Groza Viorel Răzvan