nr. 33 din data 25.02.2016 privind aprobarea diminuarii suprafetei terenului inscris in CF nr.50749- Tarnaveni, nr. top 393/2/2, 395/2/2, situat in municipiul Tarnaveni, str. Republicii, nr.61

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 33/25.02.2016

 

 

Privind aprobarea diminuării
suprafeței terenului înscris în CF nr.50749- Târnăveni, nr. top 393/2/2,
395/2/2, situat în municipiul Târnăveni, str. Republicii, nr.61

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 25 februarie 2016;

 

 

            Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 4304/23.02.2016,
întocmit de domnul  Petru Ovidiu din
cadrul Compartimentului Cadastru.

 

 

            În temeiul art. 36 alin.(2)
lit. c) și al art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,cu
modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Se aprobă
diminuarea  suprafeței terenului înscris
în CF nr.50749- Târnăveni, nr. top 393/2/2, 395/2/2, situat în municipiul
Târnăveni, str. Republicii, nr.61, de la suprafața de 756 mp înscrisă în cartea
funciară, la suprafața de 460 mp, suprafață reală.

 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 Președinte de ședință,

 

 

Cimpoca Alin Claudiu                                                       

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

    Avizează
pentru legalitate,

 

 

        Secretar,

 

 

      Groza Viorel Răzvan