nr. 61 din data 26.05.2016 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achiziionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2016

 

 

R O M N I A

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â
R E A nr. 61/2016

 

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 26.05.1016;

 

 

Văzând  referatul  cu nr. 10843 din 19.05.2016 întocmit de către șef
birou Investiții, achiziții, servicii publice “ ing. Muth Teodor;

 

 

În
temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și
completările ulterioare;

 

 

În baza
prevederilor art. 45, alin. 1 și art 36,
alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1. Se
aprobă  necesitatea și oportunitatea
achiziționării unor lucrări,
servicii și produse pe anul 2016, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință

 

 

Gligor
Dorin

 

 

 

 

 

 

 

 


 Avizează pentru legalitate

 

 

                      Secretar,

 

 


Stefan Blanaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ

 

 

la Hotărârea
nr.61/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CU
FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL

 

 

 

 

 

1. Sala
de sport cu tribuna de 180 locuri la Scoala Gimnaziala Avram Iancu, str.
Scolii, nr. 22, municipiul Tarnaveni, jud. Mures (Studiu topografic si
actualizarea Studiului geotehnic)

 

 

2.
Extindere retea de canal menajer pe str. Pref. V. Moldovan si str. Bailor (taxe
verificator de proiect, actualizare avize)

 

 

3. Sistem de supraveghere video la Liceul tehnologic
Constantin Brancusi

 

 

4. Sistem de supraveghere video la Scoala Primara Decebal
Bobohalma

 

 

5. Sistem de supraveghere video la Scoala Gimnaziala Vasile
Moldovan

 

 

 

 

 

II. CU
FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

 

 

1. Licențe Windows (2 buc)