nr. 67 din data 26.05.2016 privind aprobarea organizarii manifestarilor culturale cu ocazia Zilei Internationale a Copilului 1 iunie 2016.

 

R O M Â N I A                                                                                          

 

JUDEȚUL
MUREȘ

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

CONSILIUL
LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 
NR.67/2016

 

 

 

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 20 mai
2016;

 

Văzând Referatul de
specialitate privind aprobarea organizării
evenimentului žLumea copiilor , cu ocazia zilei de 1 Iunie și a cheltuielilor
ocazionate de acest eveniment, întocmit de consilier-cabinetul primarului,
înregistrat sub nr.___________/20 mai 2016;

 

În temeiul art. 36
alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art.
45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.
 1.
 Se aprobă organizarea
evenimentului žLumea copiilor , cu ocazia zilei de 1 Iunie.

 

Art. 2. Se
aprobă alocarea din Bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2016 a sumei
de 25.790 lei pentru organizarea evenimentului prevăzut la art.1, conform Anexei
care face parte din prezenta hotărâre.

 

Art.
3.
 Suma de 25.790
lei va fi asigurată din creditele bugetare prevăzute în bugetul local al
municipiului Târnăveni pe anul 2016, 
la cap./subcap. 67.02.50 “ ,,Cultură, recreere, religie  “ œAlte servicii
în domeniul culturii, recreerii și religiei , titlul – Bunuri și
servicii.

 

Art.4.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

      Președinte
de ședință

 

          
Gligor Dorin

 

 

 

 

 

                                                                       
Avizează pentru legalitate

 

                       
                                       
                           Secretar,

 

                                                                                 
Stefan Blanaru

 


Anexa