nr. 73 din data 26.05.2016 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Tarnaveni, a bunurilor cuprinse in Anexa nr.1, scoaterea din functiune in vederea valorificarii sau casarii lor dup caz si retragerea dreptului de concesiune asupra bunurilor inscrise in Anexa nr.1

 

ROMÂNIA                                                                                                

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA
NR.73/2016

 

Privind
aprobarea   trecerii din
domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, a bunurilor
cuprinse în Anexa nr.1, scoaterea din funcțiune în vederea 
valorificării sau casării 
lor după caz 
și retragerea dreptului
de concesiune asupra  bunurilor
înscrise în Anexa nr.1

 

 

 

 

 

         
Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedință ordinară din data de
26 mai 2016;

 

         
Având în vedere Referatul de specialitate  p
rivind
aprobarea  trecerii din
domeniul public în domeniul privat al municipiului Târnăveni, a bunurilor
cuprinse în Anexa nr.1 , scoaterea din funcțiune în vederea 
valorificării sau casării 
lor după caz și retragerea
dreptului de concesiune asupra 
bunurilor înscrise în Anexa nr.1,
întocmit  în cadrul
Direcției economice și înregistrat sub nr 10751/18.05.2016;

 

       
   Văzând
Adresa nr.203661/09.03.2016 înaintată de
S.C.
Compania Aquaserv S.A Tg.MUREȘ ;

 

În conformitate
cu dispozițiile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul
public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările
și completările ulterioare;

 

           
În temeiul art. 36 alin. (1)
și al  art. 45 alin.(1) din Legea
nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,

 

 

 

                                                                                                                     

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

 

         
Art. 1.
Se
aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului
Târnăveni, a bunurilor cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

 

        
Art. 2.Se aprobă scoaterea
din funcțiune a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr.1 în vederea 
valorificării sau casării, după caz
.

 

        
Art. 3.
Se
aprobă  modificarea Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
nr.22/202662/2010, în sensul retragerii dreptului de concesiune al 
S.C. Compania Aquaserv S.A
Tg.MUREȘ  asupra bunurilor cuprinse în Anexa
nr.1.

 

        
Art. 4.Se
împuternicește Președintele Consiliului Județean MUREȘ, domnul Ciprian
Dobre, să semneze actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.22/202662/2010,
încheiat cu S.C.Compania Aquaserv S.A. Tg.MUREȘ privind modificarea listei
bunurilor proprietate publică a Municipiului Târnăveni concesionate operatorului
regional.

 

         Art. 5.Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

                                                                                                         

 

Președinte de
ședință

 

          
     Gligor
Dorin

 

                                                                                
Avizează pentru legalitate

 

                       
                                                                     
 Secretar,

 

               
                                                                         Stefan
Blanaru

 

 


Anexa