nr. 75 din data 26.05.2016 privind aprobarea Organigramei și statul de funcii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni si ale serviciilor publice de interes local

 

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA
nr.75/2016

 

 

           
Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședința ordinară din data de
26 mai 2016;

 

           
Analizând Nota de fundamentare nr.8365 din 06.04.2016 al Serviciului
Organizare Salarizare Resurse Umane, privind aprobarea Structurii organizatorice
și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului
Municipiului Târnăveni și serviciile publice de interes
local;

 

           
În temeiul art. 107, art. 100, art. 112 din Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată 2 și a Legii-cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
;

 

Pentru respectarea prevederilor art. III din
Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.63/30.06.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare și
a Adresei Instituției Prefectului “ Județul MUREȘ nr.
5029/2016;

 

           
Având în vedere avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
nr.23131/2016;

 

           
In baza  art. 36 alin. (3)
lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată;

 

 

 

 H O T Ă R Ă
Ș T E :           
 

 

Art.1.
Se aprobă
 Organigrama și statul de
funcții ale aparatului de specialitate al

primarului municipiului Târnăveni și 
ale serviciilor publice de interes local,

cu încadrarea în numărul maxim de posturi,

conform anexelor 1-2, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.
2.

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

           
Președinte
de ședință

                
Gligor Dorin

 

 

 

               
                                                             Avizează
pentru legalitate

                       
                                                                      
Secretar,

                                                                                    
 Stefan
Blanaru


Anexa –