nr. 76 din data 26.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Cresei Serviciu social de zi pentru copii.

 

 

ROMÂNIA                                                                                           

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL      

 

 

 

 

 

 

 

 

    
HOTĂRÂREA
NR.76/2016

 

 

privind
aprobarea  Regulamentului de organizare
și funcționare al
žCreșei


 

 

Serviciu social de zi pentru copii

 

 

 

 

 

Consiliul
local al Municipiul Târnăveni în ședința ordinară din data de 26 mai 2016;

 

 

Văzând  referatul de specialitate al serviciului Organizare Salarizare Resurse
Umane nr.10859/19.05.2016,

 

 

În
conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.
867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului Serviciilor sociale, precum si a
regulamentelor- cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;

 

 

În
baza Legii nr. 263/2007 privind înființarea,
organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările
ulterioare si a
H.G. nr. 1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei
de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie
antepreșcolară;

 

 

Având în vedere H.C.L. nr 75/2016 privind înfiintarea Cresei,
aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni,

 

 

În
temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

Art. 1.        
Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare
al žCreșei  “
Serviciu social de zi pentru copii
, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

Art. 2.  Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință

 

 

            Gligor Dorin

 

 

 

 

 

                                                                          
Avizează pentru legalitate

 

 

                                                                                        
Secretar,

 

 

                                                                                     
Stefan Blanaru