nr. 77 din data 26.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului social de zi – Clubul Pensionarilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL      

 

 

      HOTĂRÂREA NR.77/2016

privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare
al
 Serviciului social de zi –   œClubul
Pensionarilor
œ

 

Consiliul local al Municipiul
Târnăveni în ședința ordinară din data de 26 mai 2016;

Văzând  referatul de specialitate al Serviciului Public de Asistență
Socială nr.10846/19.05.2016,

În conformitate
cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 867/2015
privind aprobarea Nomenclatorului Serviciilor sociale, precum si a
regulamentelor- cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale și a
 Ordonanței nr.68/2003 privind serviciile
socialecu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b)
art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1.  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare
al Serviciului social de zi “ œClubul Pensionarilor , conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiu
lui Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință

          
Gligor Dorin

 

                                                                           Avizează
pentru legalitate

                                                                                             
Secretar,

                                                                              
       Stefan Blanaru