nr. 78 din data 26.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului social furnizat la domiciliu Centrul Social Comunitar Pentru Persoane Vrstnice

 

 

ROMÂNIA                                                                                           

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL
LOCAL      

 

 

                                  

 

 

 

 

 

      HOTĂRÂREA
NR.78/2016

 

 

privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare
al
 Serviciului social furnizat la domiciliu
“Centrul Social Comunitar Pentru Persoane
Vârstnice”

 

 

 

 

 

Consiliul local al Municipiul
Târnăveni în ședința ordinară din data de 26 mai 2016;

 

 

Văzând  referatul de specialitate al Serviciului Public de Asistență
Socială nr.10846/19.05.2016,

 

 

În
conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.
867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului Serviciilor sociale, precum si a
regulamentelor- cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale și a
 Ordonanței nr.68/2003 privind serviciile
socialecu modificările și completările ulterioare;

 

 

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b)
art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.  Se aprobă Regulamentul de organizare și
funcționare al Serviciului
social furnizat
la domiciliu
“Centrul
Social Comunitar Pentru Persoane Vârstnice”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

Art. 2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiu
lui Târnăveni.

 

 

 

 

 

     

 

 

Președinte de ședință

 

 

          
Gligor Dorin

 

 

 

 

 

                                                                          
Avizează pentru legalitate

 

 

                                                                           
                  Secretar,

 

 

                                                                                     
Stefan Blanaru