nr. 10 din 26.01.2017 privind aprobarea actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, al municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 10/26.01.2017
privind aprobarea actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, al municipiului Târnăveni

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2017;
Văzând Referatul de specialitate cu nr. 987/13.01.2017, întocmit de domnul Brătean Cristian din cadrul Compartimentului Protecție Civilă .
Conform dispozițiilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 36 alin.(1) şi al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență al municipiului Târnăveni conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

Preşedinte de şedinţă,
Gligor Dorin Petru

Avizează pentru legalitate,
Secretar,
Stefan Blanaru