nr. 21 din 13.02.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Alimentare cu apa a cartierului Botorca din municipiul Tarnaveni”

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.  21/13.02.2017

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2017;

                Avand in vedere:

 • Referatul  cu nr. 2888/02.02.2017 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii si servicii publice;
 • OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de dezvoltare locala;
 • Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale a Administratie Publice nr. 1851/2013 privind normele de aplicare a OUG 28/2013;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

                În baza prevederilor art. 36 şi art. 45, alin. 1, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE

               

         Art. 1. Se aprobă  cofinanţarea obiectivului de investiţii „Alimentare cu apa a cartierului Botorca din municipiul Tarnaveni” în valoare de 97.774 lei, inclusiv TVA, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului,
 • Studii de fezabilitate/Documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
 • Studiile de teren,
 • Studiile de specialitate,
 • Expertize tehnice şi/sau audit energetic,
 • Asistenţa tehnică,
 • Consultanţă,
 • Taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii
 • Organizarea procedurilor de achiziţie,
 • Active necorporale,
 • Cheltuieli conexe organizării de şantier,
 • Comisioane, taxe, costuri credite
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice,
 • Teste şi predare la beneficiar.

 

                Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă

        Incze Csaba Levente

 

 

                                                                                    Avizează pentru legalitate

                                                                                                              Secretar

                                                                                                               Stefan Blanaru