nr. 23 din 13.02.2017 privind aprobarea cofinantarii actualizate pentru obiectivul de investitii „Reabilitare/Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni”

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.  23 /13.02.2017

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2017;

                Avand in vedere:

 • – Referatul  cu nr. 3289/08.02.2017 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii si servicii publice;
 • – OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de dezvoltare locala;
 • – Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale a Administratie Publice nr. 1851/2013 privind normele de aplicare a OUG 28/2013;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

                În baza prevederilor art. 36 şi art. 45, alin. 1, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE

               

         Art. 1. Se aprobă  cofinanţarea obiectivului de investiţii „Reabilitare/Modernizare străzi în municipiul Târnăveni”, dupa  data de 01.01.2017, în valoare de 69.931,719 lei, inclusiv TVA, pentru lucrări precum şi pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • – Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului,
 • – Studii de fezabilitate/Documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
 • – Studiile de teren,
 • – Studiile de specialitate,
 • – Expertize tehnice şi/sau audit energetic,
 • – Asistenţa tehnică,
 • – Consultanţă,
 • – Taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii
 • – Organizarea procedurilor de achiziţie,
 • – Active necorporale,
 • – Cheltuieli conexe organizării de şantier,
 • – Comisioane, taxe, costuri credite
 • – Cheltuieli pentru probe tehnologice,
 • – Teste şi predare la beneficiar.

 

                Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă

        Incze Csaba Levente

 

 

                                                                                    Avizează pentru legalitate

                                                                                                              Secretar

                                                                                                                        Stefan Blanaru