nr. 33 din 23.02.2017 privind aprobarea reevaluării clădirilor, construcţiilor speciale şi terenurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târnăveni la data de 31.12.2016

 

R O M Â N I A                                                                                                                                 

JUDEŢUL MUREŞ                      

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                              

                                                                                                                                                                           

H O T Ă R Â R E A   nr. 33 /23.02. 2017 
privind aprobarea reevaluării clădirilor, construcţiilor  speciale şi terenurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târnăveni la data de 31.12.2016

 

                Consiliul local al municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 23 februarie 2017;

                Văzând Referatul de specialitate privind raportul de reevaluare alclădirilor, construcţiilor speciale şi terenurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târnăveni, întocmit în cadrul Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 3849/16.02.2017;

                În temeiulNormelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul M.F nr.3471/2008, publicat în Monitorul Oficial nr.835/11.10.2008;

În temeiul art. 45 alin.(3) şi al art.115, alin.(1), lit”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R ĂŞ T E

Art.1.Se aprobăreevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi terenurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târnăveni, la data de 31.12.2016.

 

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni.

 

 

                                                                                             

                                                                            

                                  Presedinte de sedinta

                             Incze Csaba Levente

                                                                                                                                             Secretar

                                                                                         Stefan Blanaru