nr. 34 din 23.02.2017 privind aprobarea inventarierii patrimoniului public şi privat al municipiului Târnăveni pe anul 2016

R O M Â N I A                                                                                                                                 

JUDEŢUL MUREŞ                      

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                      

H O T Ă R Â R E A   nr. 34 / 23.02.2017 
privind aprobarea inventarierii patrimoniului public şi privat al municipiului Târnăveni pe anul 2016

 

 

                Consiliul local al municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 23 februarie 2017;

                Văzând Referatul de specialitate privind inventarierea patrimoniului public şi privat al municipiului Târnăveni la data de 31 decembrie 2016întocmit în cadrul Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 3852/16.02.2017;

                În temeiul prevederilor  art.7 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicatăşi a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

În temeiul art. 36 alin. (1) , art. 45 alin.(2), lit.”a” şi al art.115, alin.(1), lit”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.Se aprobăinventariereapatrimoniului public şiprivat al municipiului Târnăveni peanul 2016.

 

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se împuterniceştePrimarulmunicipiului Târnăveni.

                                                                                             

                Presedinte de sedinta

                Incze Csaba Levente

                                                                         Secretar
                                                                   Stefan Blanaru