nr. 44 din 30.03.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 14/26.01.2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                        
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 44/30.03.2017

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 30 martie.

Văzând Raportul nr.4215/22.02.2017 întocmit de Secretarul municipiului Tarnaveni;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Vazand adresa Prefecturii judetului Mures nr1816/VI din 13.02.2017;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Art.1 al Hotararii Consiliului Local nr. 14/26.01.2017 se modifica si va avea urmatorul continut :

„Art.1       (1) Se aproba apartamentarea construcției situate în municipiul Târnăveni, str. Republicii, nr. 84 in urmatoarele unitati individuale :

  • 54956-C1-U1-județ Mureș, UAT Târnăveni, str. Republicii, nr. 84, ap. 1, având suprafața utilă de 147,71 mp –proprietar Statul Roman.
  • 54956-C1-U2-județ Mureș, UAT Târnăveni, str. Republicii, nr. 84, ap. 2A, având suprafața utilă de 41,05 mp – Cosma Florin-Adrian
  • 54956-C1-U3-județ Mureș, UAT Târnăveni, str. Republicii, nr. 84, ap. 2B, având suprafața utilă 39,87 mp – Isan Jana.

              (2) Se stabilesc cotele parti de teren aferent pentru unitatile individuale prevazute la al.1 dupa cum urmeaza:

              – Ap.1 (C1-U1) – 377,30 m.p.

              – Ap.2A (C1-U2) -104,86 m.p.

               -Ap.2B (C1-U3) – 101,84 m.p.

                (3) Documentatia cadastrala privind  apartamentarea construcției situate în municipiul Târnăveni, str. Republicii, nr. 84 și stabilirea de  cote părți teren  aferent în urma apartamentării este prevazuta in anexa nt.1 care face parte integranta din prezzenta hotarare si este compusa din :

                Referat de admitere nr.5716/02.08.2016 intocmit de OCPI Mures

                Plan de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de PFA Soceanu Cristian  la data de 01.08.2016

                Memoriu tehnic intocmit de PFA Soceanu Cristian  la data de 01.08.2016

                Foaia Colectiva intocmita de PFA Soceanu Cristian  la data de 01.08.2016“.

Art.2. Hotararea Consiliului Local nr.14/26.01.2017 se va republica conform modificarilor din prezenta hotarare.

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

                Preşedinte de şedinţă,

           Heghes Octavian Radu

 

               Avizează pentru legalitate

          Secretar,

     Stefan Blanaru