nr. 48 din 30.03.2017 privind prelungirea valabilitătii Planului Urbanistic General al municipiului Tarnaveni si a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G.

ROMÂNIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI                                             
CONSILIUL LOCAL 
                                                                          

HOTARAREA nr.48/30.03.2017
privind prelungirea valabilitătii Planului Urbanistic General al municipiului Tarnaveni si a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G.

 
Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni  întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.03.207;

Vazand Referatul  biroului de specialitate din cadrul primariei Municipiului Tarnaveni inregiustrat sub nr.6329/20.03.2017;

Având în vedere prevederile art.46 alin.1 si urmatoarele si art.56 alin.1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2011

În temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit c, alin 5 lit c, art. 115 alin 1 lit b şi art. 45 alin. (2) lit e din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata

H O T Ă R Ă Ş T E:

                Art.1 Se aproba prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al municipiului Tarnaveni si a Regulamentului Local  de Urbanism aferent, până la întocmirea si aprobarea noului Plan de Urbanism General si a Regulamentului Local de  Urbanism aferent, dar nu mai târziu de 31.05.2027.

                Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul Municipiului Tarnaveni.

          Preşedinte de şedinţă,
          
Heghes Octavian Radu

              Avizează pentru legalitate
                          Secretar,
                        Stefan Blanaru