nr. 49 din 30.03.2017 privind aprobarea cotizatiei aferenta anului 2017 pentru municipiul Tarnaveni, in calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 49/30.03.2017

             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din 30.03.2017;

             Vazand Referatul nr. 6354/20.03.201 al Directiei Tehnice, precum si avizele comisiilor de specialitate;

 Avand in vedere adresa ADI AQUA INVEST MURES, inregistrata la institutia noastra cu nr. 4613/27.02.2017;

             In baza art. 26 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale

             In conformitate cu dispozitiile art. 16 alin (2) lit. c) si lit. k) si ale art. 20 alin. (3) si (5) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua  Invest  Mureş”,

             În temeiul art. 36 alin. (2) lit.d si alin.(6) lit.a pct.14 d,  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. Se aproba cotizatia aferenta anului 2017 pentru municipiul Tarnaveni, in calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, in valoare de 21093 lei, respectiv 0,80 lei/ locuitor.

                Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza Primarul Municipiului Tarnaveni

           Preşedinte de şedinţă,
          
Heghes Octavian Radu

 

            Avizează pentru legalitate
                    Secretar,
                 Stefan Blanaru