NR. 53 din 30.03.2017 rivind desemnarea unui consilier local, ca membru in cadrul Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor depuse in baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.   53/30.03.2017
privind desemnarea unui consilier local, ca membru in cadrul Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor depuse in baza Legii nr.350/2005 privind  regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

 

            Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara, in data de 30.03.2017;

 Văzând referatul nr.6.545/22.03.2017, privind privind propunerea de desemnare a unui consilier local, ca membru in cadrul Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor depuse in baza Legii nr.350/2005 privind  regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum si avizele comisiilor de specialitate;

In temeiul art. 33 din „Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târnăveni alocate pentru activităţi nonprofit de interes local”;

Având în vedere prevederile art.36 alin. (1), ale art.45 alin.(1) si art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1. Se modifica Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse în baza Legii nr. 350/2005 privind  regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, desemnata prin HCL nr.11/12.07.2012, care va urmatoarea componenta:

  • Membrii titulari:  1. Fodor Alexandru Iosif
                                 2.
    Cimpoca Alin
                                 3.
    Mihăilescu Alin Marius
  • Membru supleant:   1. Tutecean Dan Cristian

          Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.             

            Preşedinte de şedinţă
              
Heghes Octavian Radu

                                                                              Avizează pentru legalitate
                                                                                               Secretar,
                                                                                         Stefan Blanaru