nr. 56 din 27.04.2017 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2017

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

Hotărârea nr.56/27.04.2017
privind  aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 31.03.2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 27 aprilie 2017;

Văzând Raportul de specialitate privind  aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 31.03. 2017  întocmit în cadrul  Direcţiei economice și înregistrat sub nr.8.898/20.04.2017;

În baza art. 49 alin (12)din  Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2017, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2017, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2017, conform anexelor nr. 7 – 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

              Preşedinte de şedinţă
                    
Marcu Florin

                                                                                    Avizează pentru legalitate
                                                                                                     Secretar,
                                                                                     
   Stefan Blanaru