nr. 73 din 29.06.2017 privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                         
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 73/29.06.2017
privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15

                                                                                                                                            

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 29 iunie 2017;

Văzând Raportul de specialitate întocmit de ing.Rusu Felicia, consilier în cadrul Direcţiei Economice, privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15, în conformitate cu modificările aduse Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prin OUG nr.30/2017 şi HG 304/2017, înregistrat sub nr.12527/22.06.2017;

În conformitate cu prevederile OUG nr.30/2017 şi HG nr.304/2017, privind modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a  şi art.45 alin.1  din din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă cota de 0,8%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, pentru administrarea, întreţinerea şi reparaţiile curente şi capitale ;

Art.2.  Se aprobă cota de 0,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor şi care se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 de ani ;

Art.3. Se aprobă cuantumului chiriei pentru locuinţele situate în blocul ANL din municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării, nr. 15, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni să încheie acte adiţionale la contractele de închiriere pentru locuimntele ANL situate in Tarnaveni, str. Aleea Gării,.

Art.5.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                  Presedinte de sedinta
                      Mihailescu Alin

 

                                                                                                    Secretar,
                                                                                               Stefan Blanaru