nr. 106 sin 26.10.2017privind modificarea Anexei la HCL 63/27.04.2017 – Lista spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă si aprobarea protocolului de dare în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.77 A, între Municipiul Târnăveni şi Asociaţia Umanitară Marga

R O M Â N I A                                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ                     
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                                                                                HOTARAREA nr. 106/26.10.2017
privind modificarea Anexei  la  HCL 63/27.04.2017 – Lista spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă si  aprobarea protocolului de dare în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.77 A,  între Municipiul Târnăveni şi Asociaţia Umanitară Marga

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 26 octombrie  2017;

Văzând Raportul  de specialitate  privind modificarea Anexei la HCL 63/27.04.2017 – Lista spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă  şi aprobarea protocolului de dare în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.77 A,  între Municipiul Târnăveni şi Asociaţia Umanitară Marga Târnăveni, întocmit în cadrul Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 20428/20.10.2017;

În temeiul art. 36 alin. (1) , art. 45 alin.(2), lit.”a” şi al art.115, alin.(1), lit”b” şi art.124 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 H O T Ă R Ă Ş T E :        

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei la  HCL 63/27.04.2017 , conform Anexei nr.1 la prezenta – Lista spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă.

Art.2. Se aprobă încheierea Protocolului de dare în folosinţă  gratuită între Municipiul Târnăveni şi Asociaţia Umanitară Marga Târnăveni, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, a spaţiului situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.77 A.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni să semneze Protocolul de dare în folosinţă  gratuită a spaţiului situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.77 A,  între Municipiul Târnăveni şi Asociaţia Umanitară Marga Târnăveni.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Presedinte de sedinta
            Popa Ovidiu                                   

                                                                                                                        Avizeaza pentru legalitate
                                                                                                                                          Secretar
                                                                                                                                    Stefan Blanaru