nr. 137 din 28.12.2017 privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1789/21.12.2017 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017

R O M Â N I A                                                                                                          
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 137/28.12.2017 
privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1789/21.12.2017 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2017 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 28 decembrie  2017;

Văzând Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 1789/21.12.2017 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2017, întocmit de director executiv – Direcţia economică  și înregistrat sub nr. 24.617/21.12.2017;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit.”a” , al  art. 45 alin.(2), lit.”a” și a art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Se validează modificările efectuate prin Dispoziţia primarului nr.1789/21.12.2017, asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2016.

 Art. 2.  Se aprobă  Anexa nr.1 – Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2017 conform modificărilor propuse în  Raportul  de specialitate nr. 24.617/21.12.2017  la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr.1789/21.12.2017 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2017.

Art.  3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.   

 

         Presedinte de sedinta
                 Voda Mircea          

 

 

                                                                                        Avizeaza pentru legalitate   
                                                                                                     Secretar,
                                                                                                Blanaru Stefan