nr. 4 din 25.01.2018 – privind aprobarea actualizarii Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, al municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                                         CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 4/25.01.2018
privind aprobarea actualizarii Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, al municipiului Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 ianuarie 2018;

                Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 1251/15.01.2018, întocmit de domnul  Brătean Cristian din cadrul Compartimentului Protecție Civilă .

                Conform dispozițiilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

                În temeiul art. 36 alin.(1) şi al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență al municipiului Târnăveni conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

    Preşedinte de şedinţă,
    
          Voda Mircea                                                                                        

                                                                                                                    Avizează pentru legalitate,
                                                                                                                                Secretar,
                                                                                                                         
Stefan Blanaru