nr. 6 din 25.01.2018 – privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială în anul 2018

ROMÂNIA                                                                           
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                   
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR. 6/25.01.2018
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială în anul 2018

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 25 ianuarie 2018;

                Văzând Referatul de specialitate privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială-2018, întocmit de Directorul executiv al  Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrat sub nr.1556/17.01.2018;

                În temeiul art.36 alin.(1) şi alin.(6) lit. a) şi al art.45 alin.(1) din Legea nr.215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială în anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

                Preşedinte de şedinţă,
                
Voda Mircea

                                                                                                                     Avizează pentru legalitate
                                                                                                                                       Secretar,
                                                                                                                                    
Blănaru Ştefan