nr. 11 din 14.02.2018 privind aprobarea cotizatiei aferenta anului 2018 pentru municipiul Tarnaveni, in calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 11/14.02.2018

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din 14.02.2018;

Vazand Referatul nr. 2586/30.01.2018 al Serviciului Investitii, Achizitii, Servicii Publice, precum si avizele comisiilor de specialitate;

 Avand in vedere adresa ADI AQUA INVEST MURES, inregistrata sub nr. 1897/19.01.2018;

In baza art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

In conformitate cu dispozitiile art. 16 alin (2) lit. c) si lit. k) si ale art. 20 alin. (3) si (5) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua  Invest  Mureş”,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.d si alin.(6) lit.a pct.14 d,  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba cotizatia aferenta anului 2018 pentru municipiul Tarnaveni, in calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, in valoare de 20982 lei, respectiv 0,80 lei/ locuitor.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza Primarul Municipiului Tarnaveni

 

             Presedinte de sedinta
               
Antonya Mihail

                                                                                Avizeaza pentru legalitate
                                                                                          Secretar
                                                                                    
Stefan Blanaru