nr. 12 din 14.02.2018 privind aprobarea transformarii unor posturi din statele de funcţii ale serviciilor publice de interes local, în vederea promovării personalului contractual încadrat pe aceste posturi

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.12/14.02.2018 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, în şedinţa ordinară din data de 14 februarie 2017;

Văzând Raportul de specialitate nr. 3047 din 05.02.2018 al Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane, privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul serviciilor publice de interes local,

Cu respectarea prevederilor HGR nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:     

Art.1. (1) Se aprobă transformarea unor posturi din statele de funcţii ale serviciilor publice de interes local, în vederea promovării personalului contractual încadrat pe aceste posturi, în grade sau trepte profesionale de nivel imediat superior, după cum urmează:

Serviciul Public de Asistenta Sociala:
– Transformarea postului de referent gradul II (M), în referent gradul I (M),

Sector Servicii de Dezvoltare Publică și Clădiri:
– Transformarea postului de muncitor calificat (zidar) treapta IV, în muncitor calificat (zidar) treapta III,

Sector Sere Spații Verzi:
Transformarea postului de muncitor calificat (floricultor) treapta I (M), în șef formație muncitori gradul II (M)
– Transformarea postului de muncitor calificat (fochist) treapta IV (G), în muncitor calificat (fochist) treapta III(G)

Biblioteca Municipala:
– Transformarea postului de bibliotecar gradul II (S), în bibliotecar gradul I (S),

(2) Se aprobă transformarea postului contractual de psiholog (S) din statul de funcţii al Serviciului Public de Asistenta Sociala-Creșa, din post cu timp partial de munca de 4 ore în post cu timp normal de muncă de 8 ore.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni care prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, va proceda la elaborarea statelor de funcţii ale serviciilor publice de interes local, cu modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

      Preşedinte de şedinţă
        
  Antonya Mihail

                                                                                      Avizează pentru legalitate
                                                                                                          Secretar,
                                                                                               
Stefan Blanaru