nr. 9/14.02.2018 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2018

R O M Â N I A                                                                                                                                 JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 9/14.02.2018
privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2018

Consiliul local al municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din  data  de 14 februarie 2018;

Văzând:
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017, înregistrată sub nr. 2.775/01.02.2018, și

Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2018, întocmit în cadrul Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 2.541/30.01.2018 și Raportul nr. 2.735/31.01.2018 privind aprobarea achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în Listele obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare din bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, întocmite în cadrul Serviciului Investiții, Achiziții, Servicii Publice;

În baza prevederilor  Legii   nr. 2/03.01.2018  privind bugetul de stat pe anul 2018, Legii nr. 3/03.01.2018  a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Având  în vedere  Decizia nr. 1.290/15.01.2018 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş  privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru anul 2018, Decizia nr. 1.902/19.01.2018 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş  privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, partea destinată finanțării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora precum și partea destinată finanțării cheltuielilor cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar ”Bunuri și servicii”  pentru  anul bugetar 2018,  Decizia nr. 4.331/13.02.2018 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş  privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru anul 2018, partea destinată finanțării cheltuielilor cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar”bunuri și servicii” cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011, pentru anul bugetar 2018, precum și  Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 1/15.01.2018 privind repartizarea pe anul 2018, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Mureş şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;

În temeiul art. 36 alin. (1) , art. 45 alin.(2), lit.”a” și al art.115, alin.(1), lit”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2018 conform  Anexei nr. 1A.
Bugetul general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2018 se stabileşte   la venituri în sumă de 33.172.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 36.305.000 lei, cu un deficit în sumă de 3.133.000 lei care se acoperă din excedentul anilor precedenți.

Art. 2. Se aprobă veniturile totale ale Bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2018,  conform Anexei nr.1.                                                                                                    

Art. 3. Se aprobă cheltuielile totale ale Bugetului local al municipiului Târnăveni  pe anul 2018, conform Anexei nr.2.
Detalierea cheltuielilor bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2018 pe Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare și  la nivel de titluri, articole şi alineate este prezentată în Anexele nr. 3-13.

Art. 4. Se aprobă utilizarea sumei de 2.905.000 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Art. 5.  Se aprobă veniturile totale ale Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2018, conform Anexei nr.14.

Art. 6. Se aprobă cheltuielile totale ale Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2018, conform Anexei nr.15.
Detalierea cheltuielilor bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2018 pe Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare și  la nivel de titluri, articole şi alineate este prezentată în Anexele nr. 16-19.

Art.  7. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018 cu finanţare integrală de la bugetul local  al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.20.

Art.  8. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018 cu finanţare integrală de la Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2018, conform Anexei nr.21.

Art.  9. Se stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului şi  serviciile publice de interes local, conform Anexei nr. 22.

Art.  10. Anexele nr. 1A şi 1-22 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11.Primarul Municipiului Târnăveni, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      Preşedinte de şedinţă
        
  Antonya Mihail                                               Avizează pentru legalitate
                                                                                                     Secretar,
                                                                                         
Stefan Blanaru