nr. 15 din 29.03.2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul 2017

 R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 15/29.03.2018
privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul  2017

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 29 martie 2018;

 Văzând  Raportul   de performanță la proiectul de hotărâre privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni  şi a situaţiilor financiare pe anul  2017, întocmit în cadrul  Direcţiei economice  și înregistrat sub nr. 6.573 /22.03.2018;

În baza art.57  din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) , art. 45 alin.(2), lit.”a” și al art.115, alin.(1), lit”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2017, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni pe anul 2017, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile  al municipiului Târnăveni pe anul 2017, conform anexelor nr. 7 – 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Situațiile financiare încheiate la 31.12.2017, conform anexelor nr.10-14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 Preşedinte de şedinţă
 
Cimpoca Alin
                                                                                                                  Avizează pentru legalitate
                                                                                                                                 Secretar,
                                                                                                             
               Blănaru Ștefan