nr. 18 din 29.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii „Amenajare grup sanitar la Scoala primara Decebal, satul Bobohalma”.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 18/29.03.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii „Amenajare grup sanitar la Scoala primara Decebal, satul Bobohalma”.

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018;

                Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 6314/20.03.2018  întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                În baza prevederilor art. 45, alin. 1 şi art 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare grup sanitar la Scoala primara Decebal, satul Bobohalma”

Art. 2. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii „Amenajare grup sanitar la Scoala primara Decebal, satul Bobohalma”

 Principalii indicatori tehnico-economici, actualizati, ai investiţiei:

 1.1. Valoarea totală a investiţiei “Amenajare grup sanitar la Scoala primara Decebal, satul Bobohalma

Evaluarea investiţiei s-a făcut în lei, la data de 14.12.2017.

Astfel, s-a determinat că obiectivul de investiţii, în soluţia tehnică fundamentată în această documentaţie, este  în valoare de 497.539,27 lei, din care cheltuielile pentru lucrările de C+M reprezintă 410.133,43 lei.

1.2. Esalonarea investiţiei

Eşalonarea investiţiei pe parcursul implementarii este redată mai jos, si cuprinde atât valori aferente etapei pregătitoare cât şi valori aferente execuţiei propriu-zise a lucrărilor de construcţii.

PERIOADA                          total INVESTIŢIE                              din care C+M
                                                               lei (cu TVA)                        lei (cu TVA)
ANUL 1                                497.539,27                                         410.133,43

1.3. Durata de realizare

Durata de desfăşurare a investiţiei se estimează a fi de 6 luni,  perioadă în care se vor efectua lucrări pregătitoare, de construcţii, precum şi cele necesare recepţiei la terminarea lucrărilor.

1.4. Capacităţi (în unităţi fizice si valorice)

Prin realizarea investiţiei fundamentate în prezentul studiu se obţin următoarele capacităţi:

Subsol   partial                – pivnita                S = 28,20 mp
                                            – hol                       S =   7,00 mp
                                                                           Sd = 46,55 mp;  Su = 35,20 mp

Parterul va avea urmatoarea compartimentare:
                      – sala profesorala            S = 32,64 mp
                       – gradinita 1                       S = 40,46 mp
                       – secretariat                      S = 28,20 mp
                       – hol 1                                 S = 30,23 mp
                      – grup sanitar                    S = 27,97 mp
                      – gradinita 2                      S = 37,66 mp
                      – debara                              S =   2,64 mp
                      – sala sport                         S = 47,64 mp
                      – laborator informatica     S = 47,19 mp
                     – hol 2                                   S = 20,05 mp

 Sc = 485,00  mp, Sd = 485,00 mp,   Su = 314,68 mp

Etajul va avea urmatoarea compartimentare:
                    – sala clasele I-III             S = 47,45  mp
                    – sala clasele II-IV            S = 47,20  mp
                    – hol +casa scarii              S = 60,19  mp
                   – debara                              S = 10,27 mp     

 Sd = 198,26 mp:  Su = 165,11 mp

Suprafete rezultate in urma amenajarii grupului sanitar pe verticala si orizontala pentru corpurile analizate, respectiv corpul 1 si corpul 2 sunt:

Sc = 485,00 mp
Sd = 729,00 mp
Su = 515,00 mp

In grupul sanitar proiectat s-au amenajat:

  • un hol in care se va amplasa centrala termica Su =20,05 mp
  • 1 grup sanitar personal Su= 6,49 mp echipat cu 1 wc, 1 lavoar
  • 1 grup sanitar fete           Su = 12,04 mp echipat cu 2 wc si 2 lavoare
  • 1 grup sanitar baiet   Su = 9,44 mp echipat cu 2 wc, 1 lavoar si 1 pisoar.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

      Preşedinte de şedinţă
          
Cimpoca Alin

                                                                                    Avizează pentru legalitate
                                                                                                              Secretar,
                                                                                                    
Stefan Blanaru