nr. 28 din 29.03.2018 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului (teren si constructii) situat in Tarnaveni Aleea Garii nr.15

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 28/29.03.2018 
privind reglementarea situatiei juridice a imobilului (teren si constructii) situat in Tarnaveni Aleea Garii nr.15

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 29 martie 2018;
Văzând Raportul de specialitate întocmit de consilier superior ing.Petru Ovidiu, , înregistrat cu nr.6481/21.03.2018.;
În conformitate cu prevederile Legii nr.89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (1) şi al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă radierea din Cartea Funciară a dreptului de proprietate întabulat în favoarea Municipiului Târnăveni, pentru imobilul situat în Municipiul Târnăveni str.Aleea Gării nr.15, inscris in CF 51767-C1Tarnaveni compus din 25 unitati individuale, respectiv: 51767-C1-U51, 51767-C1-U52, 51767-C1-U53, 51767-C1-U54, 51767-C1-U55, 51767-C1-U56, 51767-C1-U57, 51767-C1-U58, 51767-C1-U59, 51767-C1-U60, 51767-C1-U61, 51767-C1-U62, 51767-C1-U63, 51767-C1-U64, 51767-C1-U65, 51767-C1-U66, 51767-C1-U67, 51767-C1-U68, 51767-C1-U69, 51767-C1-U70, 51767-C1-U71, 51767-C1-U72, 51767-C1-U73, 51767-C1-U74, 51767-C1-U75.

Art.2. Se aprobă intabularea in Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Statului Roman prin Agentia Nationala de Locuinte, pentru imobilul situat în Municipiul Târnăveni str.Aleea Gării nr.15, inscris in CF 51767-C1Tarnaveni compus din 25 unitati individuale, respectiv: 51767-C1-U51, 51767-C1-U52, 51767-C1-U53, 51767-C1-U54, 51767-C1-U55, 51767-C1-U56, 51767-C1-U57, 51767-C1-U58, 51767-C1-U59, 51767-C1-U60, 51767-C1-U61, 51767-C1-U62, 51767-C1-U63, 51767-C1-U64, 51767-C1-U65, 51767-C1-U66, 51767-C1-U67, 51767-C1-U68, 51767-C1-U69, 51767-C1-U70, 51767-C1-U71, 51767-C1-U72, 51767-C1-U73, 51767-C1-U74, 51767-C1-U75.

Art.3. Se noteaza dreptul de administrarea a municipiului Tarnaveni asupra imobilului situat în Municipiul Târnăveni str.Aleea Gării nr.15, inscris in CF 51767-C1Tarnaveni compus din 25 unitati individuale, respectiv: 51767-C1-U51, 51767-C1-U52, 51767-C1-U53, 51767-C1-U54, 51767-C1-U55, 51767-C1-U56, 51767-C1-U57, 51767-C1-U58, 51767-C1-U59, 51767-C1-U60, 51767-C1-U61, 51767-C1-U62, 51767-C1-U63, 51767-C1-U64, 51767-C1-U65, 51767-C1-U66, 51767-C1-U67, 51767-C1-U68, 51767-C1-U69, 51767-C1-U70, 51767-C1-U71, 51767-C1-U72, 51767-C1-U73, 51767-C1-U74, 51767-C1-U75.

Art.4. Se radiaza dreptul de proprietate a primariei municipiului Tarnaveni asupra imobilului situat în Municipiul Târnăveni str.Aleea Gării nr.15, in suprafata de 580 m.p. inscris in CF 51767 Tarnaveni si intabularea dreptului de proprietate in favoarea municipiului Tarnaveni pentru acelasi imobil.

Art.5.Se revocă HCL 24/25.02.2016 și HCL 130/18.12.2017.

Art.6.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Tarnaveni
Președinte de ședință
Cimpoca Alin

                                                                                        Avizează pentru legalitate
                                                                                                 SECRETAR
                                                                                                Blănaru Ștefan
R O M A N I A
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI Vizat,
P R I M A R I A Primar
NR.6481/21.03.2018 Meghesan Nicolae Sorin

R A P O R T
Prin Hotararea Consiliului local nr.24/25.02.2016 s-a hotarat radierea dreptului de proprietate a municipiului Tarnaveni asupra imobilului situat in municipiul Tarnaveni str.Aleea Garii nr.15 si notarea dreptului de proprietate pentru Statul Roman prin Agentia Nationala pentru locuinte.
Prin Hotararea nr.130/18.12.2017 s-a hotarat modificarea HCL 24/25.02.2016, privind aprobarea radierii din Cartea Funciară a dreptului de proprietate notat în favoarea Municipiului Târnăveni, pentru imobilul situat în Municipiul Târnăveni str.Aleea Gării nr.15 şi notarea dreptului de proprietate pentru Statul Român, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, in sensul menţinerii dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 580 mp şi notarea dreptului de administrare a imobilului, în favoarea municipiului Târnăveni.
Aceste doua acte administrative nu au putut fi operate in Cartea Funciara deoarece in hotarari nu este specificat numarul cadastral al imobilului si nu este identificat fieare apartament.
Supunem dezbarterii si aprobarii consiliului local emiterea unui act administrative care sa contina informatiile mai sus mentionate si revocarea celor doua hotarari emise anterior.
Consilier Superior
Ovidiu Petru