nr. 40 din 26.04.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare si extindere la Scoala Gimnaziala Traian, Tarnaveni”.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 40 /26.04.2018
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare si extindere la Scoala Gimnaziala Traian, Tarnaveni”.

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018;

Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 8370/19.04.2018 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii şi servicii publice;

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 45, alin. 1şi art. 36,  alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se aprobă  Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, indicatorii tehnico- economici actualizati si Anexa nr. 1, la obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Taian, Tarnaveni”

 Principalii indicatori tehnico-economici, actualizati, ai investiţiei:

  1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (lei)
    (în preţuri la data de februarie 2018)

18.700.457,69 lei cu T.V.A

 – construcţii-montaj (C+M);
15.195.493,80 lei  cu TVA ,

  1. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
    – anul I                 10.000.000 ( Val totală)  lei / 8.205.566,66 lei, cu TVA (Val. constr. Montaj)

     – anul II               8.700.457,69 ( Val totală)  lei / 6.989.927,14 lei cu TVA (Val. constr. Montaj)

  1. Durata de realizare:
    – 24 luni
  1. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Cladirea A:
Regim de inaltime: S+P+1
– Aria construita: Ac existent = 1367,00 mp
                                       Ac propus = 1386,75 mp

– Arie desfasurata: Ad existent = 2.649,10 mp
                                             Ad propus = 2.668,85 mp

– Aria utila:           Au propus = 2.084,72 mp

Cladirea B:
Regim de inaltime: P+1+M
– Aria construita: Ac existent = 684,00 mp
                                       Ac propus = 735,00 mp

– Arie desfasurata: Ad existent = 1.368,00 mp
                                             Ad propus = 2.205,00 mp

– Aria utila:           Au propus = 1.860,43 mp

Cladirea C:
Regim de inaltime: S+P
– Aria construita: Ac existent = 372,00 mp
                                       Ac propus = 372,00 mp

– Arie desfasurata: Ad existent = 448,80 mp
                                             Ad propus = 448,80 mp

– Aria utila:           Au propus = 353,01 mp

Aria desfasurata totala:
Ad existent = 2.649,10+ 1368,00 + 448,80 = 4.465,90 mp

Ad propus = 2.668,85 + 2.205,00 + 448,80 = 5.522,65 mp

Numar de clase existente = 28 buc

Numar de clase propuse = 33 buc

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

Preşedinte de şedinţă
         Cirlea Emanoil

                                                                                   Avizează pentru legalitate
                                                                                                      Secretar,
                                                                                                Blanaru Stefan