nr.47 din 31.05.2018 privind aprobarea deplasării la Hajduszoboszlo –Ungaria a domnului Megheșan Nicolae Sorin, primar al municipiului Târnăveni si sotia în perioada 11 – 13 iunie 2018

R O M Â N I A                                                                                                  
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                           
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.47/31.05.2018 
privind aprobarea deplasării la Hajduszoboszlo –Ungaria  a domnului  Megheșan Nicolae Sorin, primar al municipiului Târnăveni si sotia în perioada 11 – 13  iunie 2018

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 31 mai 2018;

Văzând Raportul privind aprobarea deplasării delegaţiei municipiului Târnăveni la Hajduszoboszlo –Ungaria  în perioada 11 – 13 iunie 2018, întocmit de secretarul municipiului Tarnaveni și înregistrat sub nr. 9828/11.05.2018;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu  modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) , al art. 45 alin.(1) și art.115, alin(1)  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.      Se aprobă deplasarea în străinătate, la Hajduszoboszlo –Ungaria,  a d-lui primar  Megheșan Nicolae Sorin si sotia, în perioada 11 – 13  iunie 2018.

Art. 2.  Deplasarea se va efectua cu autoturismul proprietate personală.

Art.3. Cheltuielile ocazionate de această deplasare(cheltuielile de transport şi diurna) se vor suporta din bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2018.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcția economică din cadrul UAT- municipiul Târnăveni.

 

 

              Presedinte de sedinta
                Ciulea Porime Pavel

 

                                                                                                               Avizeaza pentru legalitate       
                                                                                                                         Secretar,
                                                                                                                              Stefan Blanaru